bluecaffe

103 teksty – auto­rem jest bluecaf­fe.

`Naj­pięknie­sze dzieło jest wte­dy gdy z niecier­pli­wością cze­kamy na więcej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2011, 20:30

`Lu­bię ana­lizo­wać wie­czo­rami właśnie mi­jaja­cy dzień i mys­lec o tych wszys­tkich sy­tauc­jach kto­rych nie byłam w sta­nie prze­widzieć 13godzin te­mu.
:) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 marca 2011, 19:46

`Szko­da, że tak szyb­ko nie da­jemy się prze­konać dob­ru, jak złu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 lutego 2011, 18:30

`Mu­sisz wie­dzieć cze­go chcesz i nie zgadzać się na mniej. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 stycznia 2011, 20:01

`Ta­kim zwierzęciem dla czlo­wieka może być je­dynie dru­gi człowiek. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 stycznia 2011, 20:04

-Zos­tańmy przyjaciólmi..
-Mówmy o rzeczach real­nych ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:53

`Szko­da, że wraz z waszy­mi pro­cen­ta­mi wy­paro­wał ten faj­ny kli­mat ! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 stycznia 2011, 19:40

`Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 grudnia 2010, 06:55

`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 grudnia 2010, 17:49

`Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 grudnia 2010, 07:32

bluecaffe

Chcę być powodem twoich uśmiechów, mogę?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bluecaffe

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność